Europejska deklaracja RWS

Europejska deklaracja RWS

PREAMBUŁA

W całej Europie ludzie organizują się, aby odzyskać kontrolę nad systemami żywnościowymi, od produkcji, przez dystrybucję po konsumpcję. Budujemy systemy skoncentrowane na naszych lokalnych społecznościach. Łączymy siły, aby osiągnąć suwerenność żywnościową, żądając naszego prawa do zdefiniowania własnej żywności i systemów rolnych.

foto: URGENCI, Ostrawa 2016 3.Europejskie Spotkanie RWS

Nadszedł czas, by zająć się katastrofalnymi skutkami przemysłowego systemu żywnościowego. Jedzenie jest zbyt ważne, aby traktować je jak towar. Ruch Rolnictwa Wspieranego Społecznie (RWS, ang.CSA) generuje praktyczne, kompleksowe rozwiązania kryzysów żywnościowych. Jesteśmy wielcy, różnorodni i zjednoczeni. Wzrastamy w odpowiedzialności solidarnościowej – aby tworzyć społeczne, opłacalne i zrównoważone środowiskowo systemy żywnościowe. Setki tysięcy ludzi w Europie dowiodły już, że CSA działa, tworząc różnorodne praktyki, inicjatywy i sieci oparte na wspólnych wartościach.

Opierając się na istniejących deklaracjach i doświadczeniach, deklaracja ta ma na celu ustanowienie wspólnej płaszczyzny dla rozwoju ruchu RWS.

DEFINICJA

Rolnictwo Wspierane Społecznie (RWS) to bezpośrednie partnerstwo oparte na relacjach międzyludzkich z jednym lub kilkoma producentami, przy czym ryzyko, odpowiedzialność i korzyści z rolnictwa są dzielone poprzez długoterminowe, wiążące porozumienie. RWS działa w skali lokalnej i produkuje w sposób agroekologiczny, który szanuje środowisko, warunki pracy, dobrostan zwierząt, lokalne uwarunkowania i sezonowość. Zapewnia smaczną i zdrową żywność dla wszystkich, która jest uważana za dobro wspólne

ZASADY FUNKCJONOWANIA RWS

RWS nie jest statycznym modelem. Jak ogród jest dynamiczny: ewoluuje i rośnie dzięki codziennej pielęgnacji. Każde partnerstwo RWS ma autonomię. Zgadzamy się  na te podstawowe zasady, jako naszą wspólną płaszczyznę rozwoju ruchu RWS.

 • Odpowiedzialna dbałość o glebę, wodę, nasiona i inne dobra wspólne za pośrednictwem zasad i praktyk agroekologicznych zawartych w deklaracji i Deklaracji z Nyeleni 2015

 • Żywność jako dobro wspólne, a nie towar.

 • Produkcja na skalę ludzką zakorzeniona w lokalnych realiach i wiedzy.

• Uczciwe warunki pracy i godne dochody dla wszystkich zaangażowanych.

• Szacunek dla środowiska i dobrostanu zwierząt.

• Świeże, lokalne, sezonowe, zdrowe i zróżnicowane pożywienie dostępne dla wszystkich.

• Budowanie społeczności poprzez bezpośrednie i długoterminowe relacje ze wspólną odpowiedzialnością, ryzykiem i nagrodami.

• Aktywne uczestnictwo oparte na zaufaniu, zrozumieniu, szacunku, przejrzystości i współpracy.

• Wzajemne wsparcie i solidarność ponad granicami.

BUDOWANIE – ROZWIJANIE – WZMACNIACZ

Chcemy zbudować silną koalicję RWS i sieci RWS w całej Europie, aby:

• Wzmocnić ruch RWS i pomóc nowym grupom rozwijać się.

 • Umożliwić dzielenie się wiedzą i umiejętnościami między RWS w różnych krajach.

• Prowadzić i promować badania z udziałem uczestników i uczestniczek w naszych gospodarstwach i naszych sieciach.

 • Wzmocnić pozycję i edukować ludzi, aby działać i rozwijać ruch

• Pokazywać korzyści RWS dla całego społeczeństwa.

• Zwracać się do społeczności RWS na poziomie międzynarodowym, europejskim i lokalnym o wdrożenie naszych zasad.

• Zaangażować się w lokalne zarządzanie żywnością.

• Współpracować z ruchem suwerenności żywnościowej i wzmacniać nasz sojusz z ruchami społecznymi i solidarnościowymi.

Jesteśmy ruchem oddolnym: wierzymy, że moc CSA jest w pragmatycznych, codziennych działaniach i relacjach twarzą w twarz. Łączymy się ze sobą, z producentami w naszych społecznościach i żyjącą ziemią pod naszymi stopami.

To jest nasz wspólny teren.

Deklaracja przyjęta podczas 3. Europejskiego Spotkania RWS dnia 17. września 2016 w Ostrawie, Republika Czeska

TUTAJ Europejska deklaracja Rolnictwa Wspieranego Społecznie w języku angielskim