Slide Definicja i zasady RWS

Definicja RWS

Rolnictwo Wspierane przez Społeczność (RWS) to partnerstwo zawarte między grupą osób i jednym lub kilkoma wytwórcami żywności, w którym strony dzielą między sobą ryzyko, obowiązki i korzyści związane z rolnictwem. Partnerstwo to zbudowane jest na bezpośrednich relacjach międzyludzkich, w oparciu o długoterminowe, wiążące porozumienie.

Zasady, którymi kierujemy się tworząc RWS:

  • troska o glebę, wodę, nasiona i inne dobra wspólne przy stosowaniu praktyk rolnośrodowiskowych,
  • traktowanie żywności jako dobra wspólnego, nie jako towaru,
  • wytwarzanie żywności w skali, która uwzględnia dobrostan ludzi oraz jest zakorzeniona w lokalnej wiedzy i lokalnych uwarunkowaniach,
  • godne warunki pracy i wynagrodzenie dla wszystkich osób zaangażowanych w wytwarzanie żywności,
  • szacunek dla środowiska naturalnego i dbałość o dobrostan zwierząt,
  • powszechna dostępność do świeżej, lokalnej, sezonowej, zdrowej i zróżnicowanej żywności,
  • budowanie społeczności poprzez zawiązywanie bezpośrednich i długotrwałych relacji w oparciu o dzielenie odpowiedzialności, ryzyka i korzyści,
  • zaangażowanie stron opierające się na zaufaniu, zrozumieniu, szacunku, przejrzystości działań i współpracy,
  • wzajemne wsparcie i solidarność, które rozciąga się poza granice naszych państw.

Jesteśmy oddolnym ruchem. Wierzymy, że siła RWS tkwi w pragmatycznych, codziennych działaniach, opartych na bezpośrednich relacjach międzyludzkich. To w oparciu o te relacje tworzymy trwałe więzi między sobą nawzajem, między wytwórcami żywności a ich lokalnymi społecznościami oraz między nami a żyjącą glebą pod naszymi stopami. To jest nasz Wspólny Grunt.

Źródło: wyciąg z Deklaracji Rolnictwa Wspieranego przez Społeczność, data i miejsce przyjęcia: 17.09.2016, Ostrava, Czechy
Pełny tekst deklaracji dostępny w języku angielskim