Slide Porozumienie RWS Autor: 24oranges

 Treść przykładowego porozumienia
Rolnictwa Wspieranego przez Społeczność

na podstawie porozumienia RWS Wojciechówka 2016

My, członkowie i członkinie nieformalnej grupy Rolnictwo Wspierane przez Społeczność (dalej RWS), zrzeszające konsumentów i rolników, decydujemy się wzajemnie wspierać i dzielić ryzykiem związanym z produkcją żywności. 

Celem RWS-u jest wsparcie i rozwój drobnych i rodzinnych producentów żywności ekologicznej i jej sprzedaż bezpośrednio konsumentom. 

Członkiem lub członkinią grupy może stać się rolnik lub konsument, którego podpis potwierdza, że przeczytał, zrozumiał i akceptuje zasady i cele RWS-u i zgadza się działać zgodnie z tymi zasadami. Brzmią one następująco: 

KONSUMENCI I KONSUMENTKI:

 1.  Każdy z konsumentów lub każda z konsumentek zgadza się zapłacić z góry kwotę………………….zł w terminie do 31 marca  2016 roku za dostawy jednej paczki co tydzień przez cały sezon 20 tygodni. Wpłaty będą dokonane na konto gospodarstwa. Za obopólną zgodą konsumenta lub konsumentki oraz rolników możliwe jest rozłożenie tej płatności na dwie raty i zmiana terminu płatności.
 2. Zobowiązują się odebrać swoją dostawę osobiście (lub przez uzgodnioną osobę) w umówionym miejscu i czasie oraz zgadzają się, że w przypadku nieodebrania w terminie dostawa przepada.
 3. Rozumieją, że zawartość dostawy, choć ma być zbliżona do wielkości opisanych w Aneksie, zależy nie tylko od pracy rolników, lecz również od czynników zewnętrznych, takich jak pogoda i inne przyczyny losowe.
 4. Zobowiązują się do udziału w organizacji dostawzgodnie z ustaleniami.
 5. Płacą za produkty znajdujące się na terenie gospodarstwa, a ich dostawa i wydanie jest kwestią osobistego porozumienia między członkami i członkiniami RWS-u.
 6. Każdy konsument i każda konsumentka wyraża chęć pracy w gospodarstwie w zakresie 2 dni w ciągu sezonu na warunkach ustalonych z producentem żywności, a producenci zapraszają wszystkich konsumentów do tejże pracy. Zobowiązują się być uczciwi i chętni do współpracy z innymi członkami i członkiniami RWS-u.

PRODUCENCI I PRODUCENTKI:

 1. Zobowiązują się dostarczać żywność wysokiej jakości produkowaną w sposób ekologiczny i bez użycia środkówchemicznych oraz przestrzegać dobrych praktyk rolniczych.
 2. Zobowiązują się regularnie udostępniać precyzyjne i zgodne z prawdą informacje na temat systemu produkcji, warunkówupraw i przetwarzania surowców na potrzeby RWS-u, a także kosztów działalności.
 3. Zobowiązują się dostarczać żywność w ilościach i o jakości możliwie zbliżonych do wcześniejszych ustaleń, które wyszczególnione są w Aneksie do tego porozumienia.
 4. Dostarczają produkty w terminie i na warunkach uzgodnionych wcześniej z osobą koordynującą dostawę. W przypadku zmiany czasu, miejsca lub warunków dostawy zobowiązują się poinformować osobę koordynującą z wyprzedzeniem.
 5. Zobowiązują się produkować, pakować i dystrybuować swoje produkty w miarę możliwości z jak najmniejszym negatywnym wpływem na środowisko oraz przestrzegać zasad higieny akceptowalnych dla obu stron.
 6. Zgadzają się na odwiedziny gospodarstwa przez pozostałych członków i członkinie RWS-u w uzgodnionych zawczasu terminach.
 7. Zobowiązują się być uczciwi i chętni do współpracy z innymi członkami i członkiniami RWS-u.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Przynajmniej raz w roku po zakończeniu sezonu organizowane będzie Walne Zgromadzenie, na które zaproszeni będą wszyscy członkowie i członkinie RWS-u. Celem tych spotkań będzie wymiana doświadczeń i opinii na temat działania RWS-u. Możliwa będzie też zmiana zasad działania RWS-u na podstawie decyzji konsensualnej Walnego Zgromadzenia.
 2. Grupa RWS będzie dążyć do upowszechniania idei i informacji o systemie RWS i wspierać tworzenie i funkcjonowanie takich wspólnot.
 3. Działania te mogą być wsparte poprzez uiszczenie dobrowolnej wpłaty na Solidarny Fundusz RWS, który zarządzany będzie przez przedstawicieli i przedstawicielki RWS-ów. Sugerowana kwota wsparcia to 10% całościowej kwoty. Uczestnicy i uczestniczki RWS-u mogą wedle uznania tę kwotę zmniejszyć lub powiększyć.
 4. Wpłata całości (wraz z Funduszem RWS) lub ustalonej pierwszej raty jest jednoznaczna z akceptacją zapisów porozumienia. W przypadku udziału w Funduszu Solidarnym kwota ta będzie odpowiednio powiększona.
 5. Porozumienie wchodzi w życie z chwilą wpłynięcia całości kwoty lub ustalonej pierwszej raty na podane poniżej konto producenta.

Nr konta bankowego:

GOSPODARSTWO ROLNE

Imię i nazwisko, Adres:

Miejscowość, Data Podpis

KONSUMENT / KONSUMENTKA

Imię i nazwisko

Miejscowość, Data Podpis

Autor zdjęcia w nagłówku: 24oranges